بی...تـــو

" میشه زنده بود... زندگی نمیشه کرد... "

مهر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
6 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
11 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
10 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
20 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
9 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
15 پست
مهر 84
4 پست
شهریور
3 پست
دوستانم
13 پست
و_غم
5 پست
فرشته_من
23 پست
گاهی
3 پست
خوزستان
1 پست
خوبم
8 پست
د_ر_د
10 پست
__
2 پست
دعا
2 پست
لعنت
1 پست
آزاد
1 پست
د_ل_م
1 پست
خبر_نوشت
1 پست
بغض
2 پست
عجب
3 پست
اشک_شادی
2 پست
تحول
1 پست
دلتنگی
1 پست
مرد_و_زن
2 پست
آدمها
1 پست
دو_نفر
1 پست
حسرت
1 پست
زندگی
1 پست
مادرم
1 پست